BioSoil Plant Booster – European Union Cohesian Fund project in cooperation with Hortimed SIA

As part of the European Union Cohesion project (Project number: VP-PI-2021/115), Hortimed is developing the BioSoil Plant Booster product.

Project targets:

 • Develop the formula of the product composition and provide manufacturing recommendations for a liquid plant growth stimulator for creation, including foreseeing the use of the preparation as a liquid additive in the production of peat substrates
 • Research and provide recommendations for segmentation and adaptation of the developed product to different plant cultures (three in total), supplementing it with auxiliary substances, macro- and microelements.
 • Check the effectiveness of the preparation on 3 crops that are sown or planted with peat substrates. Observe the differences in efficiency between the control substrate and the treated substrate.
 • Conduct a study of the properties and composition, as well as evaluate the product efficiency of the liquid humus concentrate, which comply with European Commission Regulation (EC) No. 889/2008
  (providing detailed organic production, labeling and control rules to implement Council Regulation (EC) No. 834/2007 on organic production and labeling of organic products) Appendix 1.
 • Test the effectiveness of the developed product in laboratory conditions using germination and growth tests with for fast-growing plant crops.

Project results:

 • Sucessfully developed the product formula and given recommendations for the product preparation.
 • Germination tests show that the product stimulates not only seed germination, but also the one on the seed the development of microorganisms, which can suppress the development of sprouts, however, this is a positive effect of the soil for biota development
 • The results of the stress tests show that the product prototypes have some positive effect on the plant development. Optimum provision of minerals in combination with reduced soil moisture could give potentially positive results.
 • Ultisol and, to a lesser extent, Oxisol are the suitable groups of soils where the product could work very well by supplementing the soils with both organic carbon and potassium, improving the colloidal system of organo-mineral soils in the soil and reducing soil acidity.


BioSoil Plant Booster – Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts sadarbībā ar Hortimed SIA

Eiropas Savienības Kohēzijas projekta (Projekta numurs: VP-PI-2021/115) ietvaros Hortimed izstrādā produktu BioSoil Plant Booster.

Projekta mērķi:

 • Izstrādāt produkta sastāva formulu un sniegt ražošanas ieteikumus šķidrā augu augšanas stimulatora izveidei, tai skaitā paredzot preparātu kā šķidras piedevas izmantošanu kūdras substrātu ražošanā.
 • Izpētīt un sniegt ieteikumus izstrādātā produkta segmentēšanai un pielāgošanai dažādām augu kultūrām, papildinot to ar palīgvielām, makro un mikroelementiem.
 • Pārbaudīt preparāta efektivitāti 3 kultūrām, kuras sētas vai apstādītas ar kūdras substrātiem. Noteikt efektivitātes atšķirības starp kontroles substrātu un apstrādāto substrātu.
 • Veikt šķidrā humusa koncentrāta īpašību un sastāva izpēti, kā arī novērtēt produkta efektivitāti, kas atbilst Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr.889/2008 prasībām (ar ko nodrošina detalizētus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu) 1. pielikums.
 • Pārbaudīt izstrādātā produkta efektivitāti laboratorijas apstākļos, izmantojot dīgtspējas un augšanas testus ar ātri augošām augu kultūrām.

Projekta rezultāti:

 • Veiksmīgi izstrādāta produkta formula un sniegti ieteikumi produkta pagatavošanai.
 • Dīgšanas testi liecina, ka produkts stimulē ne tikai sēklu dīgšanu, bet arī uz sēklām esošo mikroorganismu attīstību, kas var nomākt asnu attīstību, tomēr tā ir pozitīva augsnes ietekme uz biotas attīstību.
 • Stresa testu rezultāti liecina, ka produktu prototipiem ir zināma pozitīva ietekme uz auga attīstību. Optimāla minerālvielu nodrošināšana kopā ar samazinātu augsnes mitrumu var dot potenciāli pozitīvus rezultātus.
 • Ultisols un mazākā mērā Oksisols ir piemērotas augšņu grupas, kurās produkts varētu ļoti labi iedarboties, papildinot augsnes gan ar organisko oglekli, gan kāliju, uzlabojot organisko-minerālo augšņu koloidālo sistēmu augsnē un samazinot augsnes skābumu.